HESAP OLUŞTUR

*

*

*

*

*

*

ŞİFRENİZİ Mİ UNUTTUNUZ?

*

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunuözel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağdır.

• Hukuki Muamele ve Sözleşmelerden Doğan Borçlar
• Sözleşmeler
• Haksız Fiil
• Haksız İktisap
• Borçların İfası (Ödenmesi)
• Borçların İfa Edilmemesi
• Borçların Sukutu
• Borç İlişkisinin Özel Durumları

BORÇLAR HUKUKUNDAKİ TEMEL KAVRAMLAR

Borç Kavramı
Borç İlişkisi Kavramı
Hukuki İşlem Kavramı
Sözleşme Kavramı

Dar Anlamda Borç İlişkisi: Para borçlarını ifade eder.

Borç kavramı: Alacaklının borçludan istemeye yetkili olduğu, borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu bir tek alacak veya borcu ifade eden hukuki ilişkidir.
Borç İlişkisi: bir organizmadır. Borç ilişkisinin en temel kaynağı sözleşmedir. Borç ilişkisi, sözleşme öncesi, işleyiş sırası, sona ermesi ve sona erme sırasındaki yapılan bir kavram olarak ortaya çıkar. Sözleşme öncesi, ilişkiden de borç ilişkisi doğabilir. Borç ilişkisi, alacaklı ve borçlu arasında bir veya birden çok alacak hakkını, bir takım yenilik doğuran hakları, bir takım fer-i hakları, bir takım düzenleme haklarını, bir takım yan yükümlülüklerini, borcun zaman aşımından doğan borçları, külfetleri, yararlanma haklarını içine alan bir kavramdır. Borç ilişkisinin tek bir alacak hakkı meydana getirmesi istisnadır bu da haksız fiilden doğan tazminatta vardır.
Hak: hukuki ilişkinin unsurudur ve sahibi lehine imtiyazlı bir durum yaratırken diğer kişiler için de yükümlülük meydana getirir. İmtiyaz, diğer kişilere yüklenen davranış yükümlülüğüdür.

Borç-Borç İlişkisinin Farkları

1) Doğum Anı Yönünden, aynı anda veya farklı zamanlarda doğabilirler. Ani edim durumunda alım satımda. Ekmek aldın. Kira sözleşmesinde; sözleşme kuruldu, ödeme tarihileri tarihte ve faiz de söz konusu.
2) Kapsam Yönünden, Borç ilişkisi nadiren tek bir alacak ve edimden oluşur. Genelde bir çok alacak ve edim vardır. Borç ilişki, mahiyeti yönünden borçtan daha kapsamlıdır.
3) Devir Yönünden, sadece alacak devredilebilir. Alacağın temliki. Borcun ilişkisi, borç gibi sona ermez. Ortadan kaldırma ile veya ?İKALE? anlaşması ile sona erer. Taraflardan birinin ölmesi, iflası akıl gücünü kaybetmesi halinde de sona erer. Bütün borçların ifası ile sona erer.
4) Sona erme yönünden, borç biter ancak borç ilişkisi daha sonra biter.

TOP